Bergslagens Juridiska KB

Ett alternativ till sedvanlig långtidsbevakning

Fordran på aktiebolag

Detta är en ren informationssida du kan ha nytta av.

För att kunna stämma företrädare för ett misskött AB för personligt ansvar för företagets skulder måste stämning inges tre år efter att fordran uppkom. Detta är nya regler jämfört med tidigare traditionella preskriptionsregler som var tio år. 

Detta kommer antagligen att innebära att ett stigande antal misskötta AB inte sätts i konkurs utan det förhalas så att preskriptions inträder eller att den tid en borgenär har på sig att agera blir så liten att det blir praktiskt omöjligt att kräva ansvar.

Sannolikheten att ni skall kunna återvinna något ur en fordran på ett aktiebolag är avhängigt till stor del på hur snabbt ni agerar - och vi är specialiserade på att snabbt göra en bedömning.

Om ni befarar att ett AB ni har som kund är på obestånd, eller riskerar insolvens, ber vi er att kontakta oss omgående genom epost info@bergslagensjuridiska.se.  

Vi gör en bedömning utan krav på ersättning men reserverar oss rätten att tacka nej om arbetsbelastningen är för hög eller vi rent okulärt bedömer att fordran inte kan vinna framgång eller är tvivelaktig.

Lägre krav på revision

Ett AB kan välja bort att ha en revisor om man enligt Bolagsverket:

"Ett aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om det inte når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

fler än  3 anställda (i medeltal)
mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning."

Det gör att många av era kunder inte har revisorer idag, vilket gör att man kan anta att bokföringen är beroende av hur intresserade de som företräder bolaget är av bokföringen ger en korrekt bild av företagets ställning. Om företaget i verkligheten är på obestånd är denna regeländring en möjlighet att skönmåla företagets ekonomiska ställning. Detta i kombination med nya regler för preskription av företrädaransvar i aktiebolag gör att ni bör kontakta Bergslagens Juridiska KB tidigt om ett AB inte betalar. Vi rekommenderar att ni kontaktar oss senast efter 90 dagar efter fordran förföll till betalning. 

Räkna ut preskriptionstiden själv

Fordran uppkommer: dag 1 - tiden nedan räknas från fordrans uppkomst.
Ni fakturerar 30 dagar: 1 månad
Ni skickar till inkasso och slutligt krav: 4 månader
KFM handläggning betalningsföreläggande: 6 månader
Delgivning: 8 månader
Utslag eller bestridande: 9 månader
Någon söker AB i konkurs: 12 månader - 24 månader
Förvaltare utses, bouppteckning: 14 - 26 månader
Förvaltning, förvaltarberättelse: 20 - 36 månader
Skaffa jurist, förbereda stämning: 22 - 38 månader

Från fordran uppkom till stämning har det i många fall gått närmare två år.

I de flesta fall har ni månader på att söka personligt ansvar för bolagets företrädare - men om företrädarna har misskött företaget och är väl medvetna om möjligheten att nå preskription kan de dra ut tiden och komma mycket nära eller nå preskription. 

Kontakta oss när ni befarar en förlust på ett aktiebolag på epost info@bergslagensjuridiska.se.
 

Förbättra er hantering av AB fordringar

Ni kan reda nu lägga grunden för att minimera era förluster på aktiebolag. Ju bättre det går att säkerställa att det verkligen är A som företräder bolaget B i beställningen av C, desto större möjlighet att kräva personligt ansvar och med det kommer att ni kan vara en av de sista som får betalt innan ett bolag slutligen faller i obestånd.

Här är fem tips:

Skicka alltid orderbekräftelse.

Skriv alltid ut kundens organisationnummer på fakturan - många misskötta bolag byter namn innan de går omkull, vilket förvirrar och förleder utredning och tingsrätt.

Skriv alltid korrekt namn på den som beställt på fakturan - skriv inte Micke utan Mikael Andersson.

Skriv ut bolagets hela registrerade namn samt AB på fakturan - ni kan hitta det på webbsajter som allabolag.se med flera så istället för Restaurang India är det Restaurang India i Krylbo AB. Varför? Vissa ord finns som verksamhetsnamn för flera företag i Sverige med AB, HB, KB och enskild firma.

Sätt en spärrgräns för belopp där ni kontrollerar en kund extra noga, t e x 50 000 kronor eller 200 000 kronor, eftersom säljare är glada för varje ny order och en det kan snabbt bli större belopp.

 

Nya regler

De nya reglerna för preskription av personligt ansvar för misskött aktiebolag kräver en mycket mer aktiv hantering av borgenären för att lyckas nå framgång. Om ni befarar att ett AB ni har som kund är på obestånd, eller riskerar insolvens, ber vi er att kontakta oss omgående genom epost info@bergslagensjuridiska.se. Skicka gärna kopior på era fakturor i samband med att ni kontaktar oss. Det underlättar bedömningen.