Bergslagens Juridiska KB

Ett alternativ till sedvanlig långtidsbevakning

Sälja fordringar

Vi erbjuder olika lösningar där vi övertar fordringar, vilket kan vara avskrivna, svårindrivna fordringar men även fordringar där fordringsägaren vill fokusera på sin huvudsakliga verksamet istället för att lägga mer tid på att söka inkassera.

En bra start är att kontakta oss på e-post info@bergslagensjuridiska.se.

Långtidsbevakning eller sälja

Medparten av andra inkassobolag tar 50 % av det de inkasserar vid långtidsbevakning. Bolagen sitter sedan tämligen passivt och investeringar måttligt i framgång. I pratiken har du sålt fordran  Vi arbetar helt annorlunda.

Låt oss titta på Intrum Justitia's allmänna villkor, vilket är tämligen identiska med alla större inkassobyråer,  och vilka kostnader som uppkommer.

Exempel från Intrum Justitias allmänna villkor:

”15 § Bestridda/tvistiga ärenden hanteras av Intrum Juridik enligt vid var tid gällande taxa. I uppdrag som hanteras av Intrum Juridik har IJ rätt att löpande fakturera kunden för upparbetade arvoden och gjorda utlägg.

17 § Vid lyckad delgivning tas kostnaden i första hand ut av gäldenären. Kunden blir debiterad kostnaden för delgivningsuppdraget om gäldenären saknar
betalningsförmåga och/eller delgivningsuppdraget återkallas.

19 § IJ svarar för alla kostnader och utlägg som uppstår i hanteringen av överlämnade ärenden till IB. IJ  tillgodoräknas 50 procent av inkasserat kapital - och räntebelopp.

Vidare i 22 §:
 ”Av gäldenären erlagda påminnelseavgifter, inkassokostnader, arvoden och utlägg tillfaller med undantag för faktura- och aviseringsuppdrag IJ eller dess ombud. Detsamma gäller om kunden återkallar uppdraget, eller kostnaderna efter sedvanliga inkasso åtgärder inte betalats av gäldenären.”

I klartext - du kan aldrig få mer än 50 % av inkasserat belopp men om det är avgifter, det skall stämmas vid domstol och alla andra åtgärder är det du som borgenär som står för 100 % av kostnaden. Så även om de inkasserar 50 % så kommer kostnaderna att äta upp mycket av det som återvunnits. Ditt netto kan vara 20 - 40 % istället för 50 % och i värsta fall om det är rättstvist hamnar du på minus. Du blir skyldig.  

Prioritet Inkasso har egna jurister som debiterar 1,950 SEK i timmen för att driva ditt ärende - något som du betalar innan du ens vet om det finns något att återfå -  där de sedan har 50 % på långstidsbevakning plus kostnader. 

Bergslagens Juridiska KB har en rak modell som är svår att slå.

Vår långtidsbevakning ger fast provision till dig på det som inkasseras. Du har inga som helst utlägg för långtidsbevakningen. Vi ser till att din förlust minimeras. Du får inga fakturor för utlägg eller kostnader.

Det är mer lönsamt att låta oss sköta långtidsbevakningen av förfallna och avskrivna fordringar - när andra inkassobolag misslyckats.

Kontakta oss på e-post info@bergslagensjuridiska.se. Vi kan rätt snabbt ge er olika alternativ på hur vi kan gå tillväga för att söka återvinna pengar ur en förlust. 

 

Fordringar

Det kan vara svårt om man inte arbetar med fordringar att bedöma utsikterna för framgång med inkassering av en fordran. En fordran kan verka juridisk hållbar men saknar viktig information eller har felaktig information, som gör att den inte går att inkassera. Lika ofta är det en ovänd situation. En fordran verkan sakna värde men efter visst utredning kan man finna att det går att återvinna visst värde.

 En bra start är att kontakta oss på e-post info@bergslagensjuridiska.se  Låt oss göra en bedömning. Vi eftersträvar långa affärsrelationer så vi gör vårt bästa att hitta en långsiktig lösning på era problemfakturor.